Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Newyddion Cyngor Tref Abergele

Project Manager advert 2024 page 001

CYDLYNYDD PROSIECT CYNLLUN LLEOLIAD

Mae Cyngor Tref Abergele'n bwriadu penodi unigolyn brwdfrydig sy'n gallu canolbwyntio, i weithio fel rhan o dîm bychan.

Job Advert 2024

Accompanying Letter - Cymraeg

Cyngor Tref Abergele - Cyflwyniad Byr

Cyngor Tref Abergele - Gwybodaeth a Gwarchod Data

Cynllun Bro Abergele - Canol Y Dref

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych (BGC) wedi cynhyrchu Asesiad Lles drafft i’r rhanbarth (fel sy’n ofynnol dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015).

Mae’r Asesiad Lles yn helpu ni i ddeall y sefyllfa bresennol, yn ogystal â sicrhau ein bod yn cynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae wedi’i lywio gan ymgysylltiad â’n preswylwyr a’n budd-ddeiliaid, ac mae’n defnyddio gwybodaeth arall fel data, tystiolaeth ac ymchwil hefyd.

Fel rhan o gamau nesaf y Bwrdd, mae’r BGC am glywed barn sefydliadau a phobl am y materion a’r cyfleoedd a nodwyd yn yr asesiad drafft. Er mwyn rhannu eich barn, darllenwch yr Asesiad Lles drafft ar wefan y BGC a llenwch yr arolwg ar-lein.

Os byddai’n well gennych ymateb ar bapur neu os oes gennych unrhyw ofynion hygyrchedd eraill, neu os hoffech chi gael gwybod mwy am yr ymgynghoriad, cysylltwch â sgwrsysir@conwy.gov.uk neu ffoniwch 01492 574059.

Y dyddiad cau ar gyfer ein harolwg yw 14 Mawrth 2022.

Bydd yr adborth a ddarperir yn helpu’r BGC i gwblhau eu Hasesiad Lles drafft. Ar sail adborth o’r ymgynghoriad, byddwn yn gwneud addasiadau a chyhoeddi fersiwn derfynol ym mis Ebrill 2022. Pan fydd yr Asesiad Lles wedi’i gymeradwyo, bydd y BGC yn gweithio ar ddatblygu Cynllun Lles newydd i’r BGC a chynhelir ymgynghoriad arno cyn ei gyhoeddi yn 2023.


***************************************************************************************************************************

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Cadw’n iach y gaeaf hwn

Cyhoeddiad newydd oddi Llywodraeth Cymru gyda ‘Awgrymiadau i’ch helpu i fentro allan unwaith eto’

Ar gael yma: Yn Barod i Fynd - Awgrymiadau i’ch helpu i fentro allan unwaith eto (nhs.wales)

Neges oddi Llywodraeth Cymru: Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf

Fel rhan o becyn cymorth ehangach o dros £50m i fynd i'r afael â phwysau ar gostau byw ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau dros £38 miliwn drwy’r Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf.

O 13 Rhagfyr 2021 tan 18 Chwefror 2022, mae'n bosibl y bydd modd i bobl gymwys yng Nghymru hawlio taliad untro o £100 gan eu cyngor lleol er mwyn rhoi cymorth tuag at dalu eu biliau tanwydd gaeaf.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: Cynllun cymorth tanwydd gaeaf | LLYW.CYMRU

Gall unrhyw un y mae angen cymorth ariannol arno i dalu am danwydd oddi ar y grid (megis olew, nwy petrolewm hylifedig neu glo) ystyried gwneud cais i'r Gronfa Cymorth Dewisol am gymorth.

Y Gronfa Cymorth Dewisol

  • Os byddwch yn ei chael hi'n anodd yn ariannol, efallai y byddwch yn gymwys am gymorth drwy'r Gronfa Cymorth Dewisol. Gallwch wneud cais i'r Gronfa hon drwy'r wefan https://llyw.cymru/cronfa-cymorth-dewisol-daf/sut-i-wneud-cais neu drwy radffôn ar 0800 859 5924
  • Mae cynllun Nyth Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru yn cynnig amrywiaeth o gyngor diduedd yn rhad ac am ddim ac, os ydych yn gymwys, becyn o welliannau arbed ynni yn rhad ac am ddim i'ch cartref, fel boeler newydd, gwres canolog neu inswleiddiad. Gall hyn leihau eich biliau ynni a bod o fudd i'ch iechyd a'ch llesiant. Am ragor o wybodaeth, ffoniwch radffôn 0808 808 2244 neu ewch i https://nyth.llyw.cymru/cy/

Cynllun Cartrefi Clyd

Advicelink Cymru

  • I gael cyngor ar ddyled ac arian ynghyd â gwybodaeth bellach am unrhyw gymorth ariannol arall y gall fod hawl gennych i'w gael, beth am gysylltu ag Advicelink Cymru? Ffoniwch Radffôn 0800 702 2020 (9am i 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener), neu, i gael gwybodaeth a/neu siarad ag un o'r cynghorwyr ar-lein, cliciwch yma

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cronfa Pobl Hŷn

Bydd y grant yn gefnogi grwpiau a all ddangos effaith fuddiol barhaus ar fywydau pobl hŷn (65 oed neu hŷn) sy’n cael eu heithrio neu o dan anfantais

Dyddiad cau yw 12pm ar 12fed Ionawr 2022

Am fwy o gwybodaeth, cliciwch yma: Cronfa Pobl Hyn - Community Foundation Wales

Ymgynghoriad ar Asesiad o Lesiant Lleol Drafft Sir Gâr

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Sir Gaerfyrddin am gael gwybod am les pobl a chymunedau lleol, nawr ac ar gyfer y dyfodol

Mae BGC Sir Gaerfyrddin wedi paratoi Asesiad o Lesiant Lleol Drafft, sydd yn seiliedig ar ddata, tystiolaeth ac adborth oddi wrth preswylwyr a rhanddeiliaid. Y cam nesaf yw trafod a gwirio’r blaenoriaethau gyda thrigolion a chymunedau’r sir

Dyddiad cau’r ymgynghoriad yw 20fed Ionawr 2022

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma: Asesiad o Lesiant Lleol Drafft (llyw.cymru)

Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion 2022

Mae Gwobrau Addysg Oedolion Ysbrydoli! Sefydliad Dysgu a Gwaith ar agor ar gyfer ceisiadau. Enwebwch unigolion, prosiectau a sefydliadau yng Nghymru sydd yn dangos grym dysgu gydol oes a sgiliau. Ewch i’r gwefan i lawrlwytho’r ffurflen enwebu, i gael y canllaw, ac awgrymiadau: Ysbrydoli! Gwobrau Addysg Oedolion - Learning and Work Institute (sefydliaddysguagwaith.cymru)

Cyfle i Fusnesau Hysbysu yng nghylchlythyr Cyngor y Dref

Cyfle i Fusnesau hysbysu yn y Cylchlythyr

pdf, 1732387bytes

Download Cyfle i Fusnesau hysbysu yn y Cylchlythyr

SWYDD WAG

Llythyr i gyd fynd a'r pecyn swydd

Swydd Ddisgrifiad

Cyflwyniad byr i Gyngor Tref Abergele

Cynllun Bro Abergele Canol y Dre

Dogfen Lanio Ymgynghoriad

Polici Gwybodaeth a Gwarchod Data

Ffurflen Gais PDF

Ffurflen Gais WORD

****************************************************************************************************************************************************************************

A page for all things Abergele & Pensarn during the Coronavirus/Covid-19 outbreak.

Message from the Mayor COVID 19

pdf, 50100bytes

Download Message from the Mayor COVID 19

Conwy County Borough Council

pdf, 186354bytes

Download Conwy County Borough Council

Coronavirus poster CAB

pdf, 59623bytes

Download Coronavirus poster CAB

Bilingual Community Support poster EDIT

pdf, 383652bytes

Download Bilingual Community Support poster EDIT

Coronavirus Notice

pdf, 74832bytes

Download Coronavirus Notice

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?